0

Polityka prywatności

Polityka Prywatności


W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie DAMITU, dostępnym na stronie damitu.pl Korzystanie z serwisu damitu.pl jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i Regulaminu DAMITU. Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez DAMITU w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z DAMITU oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu damitu.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administrator danych osobowych:
Rękodzieło DAMITU na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein NIP 692-201-95-02 adres email administrator@damitu.pl jest administratorem w rozumieniu RODO, oznacza to, że DAMITU ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

2. Odbiorcy danych osobowych:
Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:
- podmioty zapewniające hosting serwisu damitu.pl, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych oraz operatorzy płatności.
Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na:
- udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.
Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Sposób gromadzenia danych osobowych:
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu damitu.pl są przekazywane DAMITU bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu damitu.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

4. Prawo dostępu do danych osobowych:
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DAMITU zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Zakres przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem serwisu damitu.pl. Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług. Prawnie uzasadnionym interesem DAMITU jest prowadzenie marketingu własnych usług. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

7. Wykorzystanie zgromadzonych danych:
DAMITU przetwarza, w szczególności zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe Użytkowników serwisu damitu.pl w następujących celach:
- aby zapewnić obsługę konta i transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
- aby pomóc w założeniu i zarządzaniu kontem lub kontami Użytkownika;
- aby umożliwić pełne korzystanie z serwisu damitu.pl, w tym zwierania umowy sprzedaży;
- aby kontaktować się z Użytkownikami, w tym, w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
- aby zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu DAMITU oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
- aby obsługiwać reklamacje w serwisie art-madam.pl;
- aby prowadzić marketing bezpośredni własnych usług;
- aby obsługiwać kierowane do DAMITU prośby Użytkowników;
- aby organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
- aby móc wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
- aby zapewnić obsługę usług płatniczych oraz wykonanie płatności z tytułu transakcji w serwisie damitu.pl.

8. Bezpieczeństwo:
Wszystkie zbierane przez DAMITU dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

9. Zmiana postanowień:
W razie konieczności DAMITU może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

10. Dane kontaktowe
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: administrator@damitu.pl

11. Cookies:
DAMITU może gromadzić w ramach usług serwisu damitu.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest Rękodzieło "DAMITU" na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein z siedzibą w Chobieni, przy ul. Górnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.